News and Announcements

The latest news from the Help Desk team

Problematyka przynależności przedmiotów wchodzących w skład majątku małżonków ma bardzo doniosłe znaczenie przede wszystkim w razie odpowiedzialności za długi czy chociaż podziału majątku wspólnego. Rozróżniane są różne ustroje małżeńskie, jednak zasadniczo w przeważającej części dominujący w naszych realiach jest tzw. ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Generalnie ustrój taki powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa – jeżeli małżonkowie […]

Continue Reading  

“Fundusz alimentacyjny został stworzony w celu wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji”. Przytoczyłem preambułę ustawy o funduszu alimentacyjnym z dnia 18 lipca 1974 r. Na mocy tej ustawy utworzono fundusz alimentacyjny , którego dysponentem ( […]

Continue Reading  

Dziedziczenie – według definicji słownikowej – polega na tym, iż z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki zmarłego (spadek) przechodzą na jedną lub kilka osób (spadkobierców). Spadkiem jest ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, z wyjątkiem tych, które są ściśle związane z jego osobą oraz tych, które przechodzą na oznaczone osoby […]

Continue Reading  

Atrybutem każdego człowieka są dobra osobiste. Przepisy prawa cywilnego nie zawierają definicji tego zwrotu. Czym zatem są dobra osobiste? Krótko mówiąc, pojęcie to odnosi się do uznanych przez system prawny wartości obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka , jego indywidualność i godność , wszystko to, co stanowi o możliwości samorealizacji osoby ludzkiej. Są to dobra nieodłącznie […]

Continue Reading  

Roszczenie alimentacyjne – roszczenia z tytułu obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także o wszelkie roszczenia dotyczące obowiązku dostarczania środków utrzymania i wychowania bez względu na podstawę prawną i tytuł, z jakiego wynikają. Należy więc również zwrócić uwagę na następujące przepisy: art. 60, 130, 131, 140, 144 k.r.o. oraz art. […]

Continue Reading  

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:– nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz innej pracy zarobkowej,– nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło,– jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w wymiarze, na jaki pozwala […]

Continue Reading  

Testament, jako czynność prawna pozwalająca uregulować sytuację majątku należącego do osoby fizycznej po jej śmierci, staje się coraz powszechniejszą formą rozporządzania swoim majątkiem. Pozwala on na najbardziej wierne urzeczywistnienie woli spadkodawcy i na uniknięcie ciągnących się często latami sporów pomiędzy spadkobiercami przed sądem spadku. Testament pozwala uregulować sytuację prawną majątku należącego do osoby fizycznej po […]

Continue Reading  

Uprawnienia straży miejskiej Strażnik wykonując zadania ma prawo do: 1) udzielania pouczeń,2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w […]

Continue Reading  

Umowa, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Umowa użyczenia jest umową realną. Oznacza to, że dochodzi ona do skutku nie tylko przez podpisanie umowy, ale również przez wydanie przedmiotu umowy. Istotnym warunkiem odróżniającym tę umowę od […]

Continue Reading  

Zgodnie z art. 720 kodeksu cywilnego jest to umowa polegająca na tym, iż dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, […]

Continue Reading