News and Announcements

The latest news from the Help Desk team

Na temat skutków odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości oraz jej rozwiązania zarysowały się dwa przeciwstawne sobie zapatrywania. Pierwsze z nich stanowi, iż odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości oraz jej rozwiązanie powoduje wystąpienie skutku rzeczowego tj. przeniesienie z powrotem na sprzedawcę prawa własności nieruchomości. Według drugiego zapatrywania, mamy do czynienia jedynie z powstaniem zobowiązania do przeniesienia […]

Continue Reading  

Znajomość zagadnień wyłaniających się na tle praktycznego stosowania umów sprzedaży nieruchomości jest niezbędna dla profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości czy też gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też niniejszy artykuł adresowany jest zarówno do osób związanych z rynkiem nieruchomości, jak również do pracowników wydziałów gospodarki nieruchomościami urzędów administracji rządowej i samorządowej. Celem […]

Continue Reading  

Ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary zawiera przepisy regulujące kwestie materialnoprawne, a także proceduralne, określające zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W zakresie nie uregulowanym przez ustawę zastosowanie znajdą, na podstawie art. 22, przepisy kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem tych, które dotyczą oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, […]

Continue Reading  

Z chwilą ustania stosunku pracy pracodawca ma względem pracownika liczne obowiązki. 1. Udzielenie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy Wraz z chwilą rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia pracownik nabywa prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy. Wymiar tego zwolnienia zależy od długości okresu wypowiedzenia i wynosi odpowiednio: – 2 dni robocze w okresie wypowiedzenia nie przekraczającym 1 […]

Continue Reading  

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczenia materialnej pomocy osobom, które nie są w stanie zdobyć samodzielnie niezbędnych środków utrzymania. Funkcja alimentacji wyraża się w zabezpieczeniu egzystencji osób uprawnionych, a jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, która nie jest jeszcze w stanie utrzymać się własnymi siłami, w zabezpieczeniu także środków ich wychowania. Instytucja alimentacji stoi na straży […]

Continue Reading  

Poręczenie – czyli co dwie osoby to nie jedna Umowa poręczenia polega na tym, że poręczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie (zapłacić dług) na wypadek gdyby dłużnik główny tego nie wykonał. Fachowcy używają sformułowania, że zobowiązanie poręczyciela jest akcesoryjne, co oznacza że jego istnienie, a także wysokość związane jest ściśle z istnieniem i wysokością zobowiązania głównego. […]

Continue Reading  

Co zrobić w przypadku, gdy dłużnik nie posiada nieruchomości lub koszty ustanowienia hipoteki są zbyt wysokie ? Wówczas można zawrzeć umowę zastawu. W zasadzie istota zastawu jest taka sama, jak w przypadku hipoteki – zabezpiecza wierzytelność poprzez ustanowienie pierwszeństwa do egzekucji z określonej rzeczy. Zasadniczą różnicą jest przedmiot zastawu – mogą to być rzeczy ruchome (czyli […]

Continue Reading  

„Pacta sunt servanta” – umowy powinny być dotrzymywane. Niestety, ta łacińska sentencja nie przyświeca wszystkim przedsiębiorcom. Na dodatek ostatnio w Polsce nastąpiło zahamowanie wzrostu gospodarczego. Szczególnie mocno dotyka to przedsiębiorców, co skutkuje nieterminowym regulowaniem zobowiązań lub w skrajnym przypadku nieuregulowaniem ich w ogóle. Większości tych problemów można by uniknąć, gdyby tylko wierzyciel wcześniej się zainteresował zabezpieczeniem wierzytelności. Oczywiście […]

Continue Reading  

Majątek odrębny stanowią tylko te przedmioty które są wyszczególnione w ustawie. Generalnie zakłada się , iż jeśli cos nie jest objęte majątkiem odrębnym należy do wspólnego. Jest to podyktowane m.in. tym aby przy ustawowej wspólności majątkowej ograniczyć krąg przedmiotów które należałyby do majątku odrębnego. I tak do majątku odrębnego każdego z małżonków należą: a) Przedmioty […]

Continue Reading  

Przede wszystkim należy nadmienić iż nie ma znaczenia kto nabył dany przedmiot- czy jeden z małżonków czy wspólnie – ważne w tym względzie są reguły ogólne, które rozróżniają przynależność na podstawie innych kryteriów. Generalną zasadą jest iż wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez któregokolwiek z małżonków wchodzą do majątku wspólnego– to że dany przedmiot […]

Continue Reading