News and Announcements

The latest news from the Help Desk team

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:– nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz innej pracy zarobkowej,– nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło,– jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w wymiarze, na jaki pozwala […]

Continue Reading  

Testament, jako czynność prawna pozwalająca uregulować sytuację majątku należącego do osoby fizycznej po jej śmierci, staje się coraz powszechniejszą formą rozporządzania swoim majątkiem. Pozwala on na najbardziej wierne urzeczywistnienie woli spadkodawcy i na uniknięcie ciągnących się często latami sporów pomiędzy spadkobiercami przed sądem spadku. Testament pozwala uregulować sytuację prawną majątku należącego do osoby fizycznej po […]

Continue Reading  

Uprawnienia straży miejskiej Strażnik wykonując zadania ma prawo do: 1) udzielania pouczeń,2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w […]

Continue Reading  

Umowa, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.). Umowa użyczenia jest umową realną. Oznacza to, że dochodzi ona do skutku nie tylko przez podpisanie umowy, ale również przez wydanie przedmiotu umowy. Istotnym warunkiem odróżniającym tę umowę od […]

Continue Reading  

Zgodnie z art. 720 kodeksu cywilnego jest to umowa polegająca na tym, iż dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, […]

Continue Reading  

Po każdym spadkodawcy pozostaje nie tylko majątek, ale także związane z nim długi i dlatego wśród przepisów o dziedziczeniu znajdują się regulacje dotyczące tego, kto i w jaki sposób odpowiada za długi spadkodawcy. Z uwagi na to, że dziedziczenie powoduje wstąpienie spadkobierców w ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy, to właśnie spadkobiercy odpowiadają za długi […]

Continue Reading  

Sąd wydając wyrok orzeka o roszczeniach, które wynikają z faktów przytoczonych przez pracownika także wówczas, gdy roszczenie nie było objęte żądaniem pracownika lub gdy było zgłoszone w rozmiarze mniejszym niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania.  Sąd wydając wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie może oddalić powództwa tylko na tej podstawie, że powód nie udowodnił […]

Continue Reading  

Spory ze stosunku pracy, a zwłaszcza spory o roszczenia pracownicze, charakteryzują się znaczną specyfiką odmienną od specyfiki sporów zbiorowych. Również metody ich rozwiązywania różnią się znacznie od sposobów rozwiązywania sporów zbiorowych. Indywidualne spory pracy powstają w razie różnicy stanowisk, co do treści uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku. Cechuje je faktyczna, ekonomiczna i socjalna nierówność […]

Continue Reading