Działalność gospodarcza

Celem niniejszej witryny jest przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym podstawowych informacji odnośnie założenia własnego przedsiębiorstwa i prowadzenia go. Jak wiadomo czas to pieniądz – dla zaoszczędzenia Twojego czasu zebraliśmy tutaj wiele potrzebnych informacji, które są niezbędne w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu Twojej firmy.

Masz pomysł, koncepcję na własny interes – to początek. Zanim podejmiesz decyzję musisz zdać sobie sprawę z jednej istotnej rzeczy – będziesz musiał wiedzieć więcej, więcej i chyba nigdy nie będziesz wiedział wszystkiego. Po zarejestrowaniu działalności staniesz się Przedsiębiorcą – ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi skutkami. Bycie Przedsiębiorcą to zabawne, kształcące, odpowiedzialne i bardzo lukratywne zajęcie. Jednak jak na każdej drodze istnieje wiele przeszkód, które trzeba pokonać.

W przepisach prawa polskiego wyraźnie zagwarantowana jest swoboda podejmowania działalności gospodarczej. To właśnie te przepisy (nie zawsze logiczne ale często zmieniające się) będą spędzały Ci sen z powiek. Rozpoczynając działalność na własny rachunek dowiesz się, że Twoim obowiązkiem jest znajomość wielu przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego i innych. Jeżeli zdecydujesz się na zatrudnienie pracownika, to dodatkowo poznaj zagadnienia prawa pracy.

Zgodnie z Prawem działalności gospodarczej, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Wolność ta nie może być jednak pojmowana w sposób zupełny.
Ustawy wprowadzają określone ograniczenia tej wolności. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów, oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Wymienione w ustawie o działalności gospodarczej przepisy budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe oraz z zakresu ochrony środowiska to następne i nie wszystkie przepisy do których przedsiębiorca zobowiązany jest się stosować. Jednak prowadzenie działalności nie wymaga szczegółowej znajomości tych przepisów. Istnieją profesjonaliści – doradcy podatkowi, doradcy finansowi, prawnicy, do których możemy się zwrócić w potrzebie.

Oddajemy się rozmaitym zajęciom, służącym zaspokajaniu naszych różnorodnych potrzeb. Niektóre z tych zajęć nazywać będziemy działalnością gospodarczą. Określenie, co jest działalnością gospodarczą, a czego za działalność gospodarczą się nie uważa, określają odpowiednie przepisy.
Celem, dla którego podejmowana jest działalność gospodarcza, jest zarobek. Aktywność człowieka, która nie służy zwiększaniu jego bogactwa, działalnością gospodarczą nie jest, nawet gdyby jej przejawem było wytwarzanie dóbr lub świadczenie usług. Działalność gospodarcza powinna być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zorganizowanie będzie miało różną treść w zależności od rozmiarów prowadzonej działalności. Dla osobistego wykonywania szeregu usług wystarczy, aby przez zorganizowanie rozumieć ustalenie godzin i miejsca przyjmowania i wykonywania zleceń. Przedsiębiorca prowadzący działalność na wielką skalę, zatrudniający wielu pracowników, będzie tworzył rozmaite schematy organizacyjne, zakresy zadań, tworzył i likwidował oddziały i wykonywał całe mnóstwo innych działań, które będą służyły lepszemu zorganizowaniu pracy w jego przedsiębiorstwie. Działalność o charakterze jednorazowym lub okazjonalnym wyłączona jest spod działania przepisów ustaw regulujących działalność gospodarczą. Przykładem takiej działalności może być sprzedaż drobnych artykułów na bazarze. Choć można byłoby rozważać, czy nie zachodzi w danej sytuacji obowiązek zgłoszenia takiej działalności do ewidencji działalności gospodarczej, to egzekwowanie takiego obowiązku może w praktyce okazać się niezwykle trudne. Z powyższych rozważań wyłania się definicja działalności sprecyzowana w Ustawie z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą ustawa definiuje jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą jest w rozumieniu ustawy osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


Działalność gospodarczą można podjąć po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. Zasadniczo ustawą regulującą zasady uzyskiwania takiego wpisu jest Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie od 01.01.2001. Ale w okresie przejściowym, do dnia 31 grudnia 2003 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń, wymaga tak jak przed 01.01.01 zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 88a do 88i ustawy Prawo działalności gospodarczej. Niektóre rodzaje działalności objęte są koncesjami lub zezwoleniami (np. ochrona osób i mienia), niektóre można podjąć dopiero wtedy, jeśli spełni się wymagania stawiane przez odrębne przepisy (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych). W przypadku, kiedy do wykonywania potrzebne są szczególne kwalifikacje, zezwolenia, świadectwa a nie jesteśmy ich w stanie przedstawić w organie rejestrującym – organ ten odmówi dokonania rejestracji (wpisu).

Zgodnie z nowelizacją ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, przesunięty został termin, w którym podjęcie działalności gospodarczej objęte zostało obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Art. 1a wymienionej regulacji stanowi, iż do dnia 31 grudnia 2003 podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeszcze przez najbliższe dwa lata urzędy gmin będą prowadziły ewidencję działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Według wcześniejszych planów przerejestrowanie tych podmiotów gospodarczych miało nastąpić z dniem 1 stycznia 2002 r.
Ustawa nowelizująca została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2002r. nr 1 poz. 2. Weszła ona w życie 23 stycznia 2002r.