Sprawy Rodzinne

Sprawy rodzinne należą do jednych z najtrudniejszych spraw prawnych z uwagi na ich bardzo osobisty charakter. Podstawą regulacji większości spraw rodzinnych są przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a w zakresie procedury przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (który zawiera osobny rozdział poświęcony sprawom rodzinnym). Oprócz dwóch powyższych ustaw istnieje jeszcze kilka odrębnych aktów prawnych regulujących specyficzne problemy, zwłaszcza w zakresie dotyczącym osób nieletnich.

Rozwód i separacja – rozwód jest jedną ze spraw rodzinnych, która powoduje najdalej idące konsekwencje w życiu rodzinnym stron postępowania. Należy wskazać, iż przy rozwodzie reguluje się wszystkie kwestie dotyczące życia rodzinnego stron, które zaistnieją po rozkładzie więzi tj. sprawy dotyczące małoletnich dzieci (opisane pkt niżej), alimentów, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania / domu, czy też dokonanie ugodowego podziału majątku

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci – ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów z małoletnimi, wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, alimentów, przysposobienia dziecka (adopcji), ustalenia / zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa, wyrażenie przez sąd zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego dziecka

Sprawy alimentacyjne – ustalenie alimentów od byłego małżonka, alimenty na dzieci, alimenty od dzieci dla rodziców, odpowiedzialność alimentacyjna dziadków i dalszych krewnych

Ubezwłasnowolnienie – pozbawienie lub ograniczenie danej osoby w zdolności do podejmowania czynności prawnych wraz z wnioskiem o ustanowienie opiekuna

Sprawy majątkowe – sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, podziału majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej (np. w skutek rozwodu lub separacji), sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Związki partnerskie – rozliczenia po zakończeniu związków partnerskich

Postępowania związane z przemocą w rodzinie