Codziennik Prawny

Największa baza informacji prawnych w internecie

Porady prawne

Na stronie zgromadzono setki porad prawnych w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych i gospodarczych.

Komentarze

W komentarzach możesz prowadzić aktywną dyskusję z innymi użytkownikami portalu oraz zadawać pytania naszym ekspertom – adwokatom i radcom prawnym.

Darmowa baza

Strona i wszystkie jej zasoby są w pełni darmowe i dostępne dla każdego – bez względu na rejon zamieszkania.

Witamy na stronie CodziennikPrawny.pl

Portal został stworzony dla wszystkich osób poszukujących informacji o prawie, w tym rozwiązania konkretnych problemów prawnych. Dzięki rozbudowanej bazie porad prawnych, zupełnie za darmo, znajdziesz odpowiedzi na dręczące Cię zagadnienia, a nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Dla wygody czytelników artykuły zostały pogrupowane w działy tematyczne.

Misją Codziennika Prawnego jest zwiększanie świadomości prawnej obywateli, dlatego regularnie zamieszczamy porady, które mogą się przydać każdej osobie w codziennym życiu. Portal jest nastawiony na wsparcie indywidualnych jednostek w ich bieżących problemach prawnych. Zapraszamy do jak najczęstszego odwiedzania strony i aktywnego budowania swojej wiedzy prawniczej.

Prawo jest sztuką stosowanie tego co dobre i słuszne

Codziennik Prawny jest serwisem internetowym, który został stworzony dla wszystkich osób szukających informacji na temat polskiego prawa. Na łamach portalu znajdziesz porady prawne dotyczące bieżących spraw życia codziennego, z którymi każdy z czytelników może się spotkać.

Serwis został uruchomiony w czerwcu 2009 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Janusza Kochanowskiego. Zamiarem Rzecznika Praw Obywatelskich było zwiększenie świadomości prawnej obywateli i udzielenie odpowiedzi na często zgłaszane problemy prawne. Nakładem pracy Rzecznika ukazała się również książka „Codziennik Prawny”, która jest materialnym wydaniem porad zamieszczonych w za darmo na łamach portalu.

W chwili obecnej Codziennik Prawny jest darmowym portalem na którym znajdują się porady prawne z różnych dziedzin prawa, które zostały pogrupowane w odpowiednie kategorie. Do dyspozycji użytkowników oddano także funkcjonalną wyszukiwarkę. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony i czytania na bieżąco pojawiających się porad prawnych, które z pewnością przydadzą się w niejednej sytuacji. Wszystkie porady są przygotowywane przez profesjonalnych ekspertów – adwokatów i radców prawnych, dla których prawo nie ma żadnych tajemnic.

Kochanowski

Historia powstania

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich stoję na straży praw i wolności, jakie gwarantuje obywatelom nasza Konstytucja oraz cały system prawny. I wiem z doświadczenia mojego i kierowanego przeze mnie urzędu, że brak znajomości prawa zamienia naszą wolność w fikcję i niewolę. Świadczą o tym kierowane do mnie sprawy i pytania. Myślę, że brak przejrzystej i dostępnej informacji o prawie jest być może najpoważniejszą przeszkodą w korzystaniu z przysługujących nam praw i wolności oraz realizacji deklarowanego w Konstytucji, lecz tak ciągle odległego, ideału państwa prawa.

Chciałbym, żeby Codziennik Prawny dobrze służył każdemu Obywatelowi. Wypełnił nie tyle lukę na rynku bezpłatnych poradników i informatorów, co przede wszystkim lukę w edukacji obywatelskiej, która nie powinna być przywilejem nielicznych. Aby stał się elementem budowania świadomości prawnej, bez której nie ma świadomych swych praw i obowiązków Obywateli.

dr Janusz Kochanowski

– inicjator Codziennika Prawnego

Ostatnie porady prawne:

Uzyskanie alimentów od dziadków dziecka

W kontekście dynamicznych przemian życiowych, rozwód rodziców często inicjuje zmiany w strukturze wsparcia finansowego dla dziecka. Przeważnie, dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, a obowiązek alimentacyjny spoczywa na drugim, zgodnie z postanowieniami sądu. Niemniej jednak, sytuacje życiowe bywają złożone, a zdarza się, że rodzic odpowiedzialny za alimenty unika tej odpowiedzialności z różnorodnych przyczyn – od […]

Dwie takie same faktury przy rozliczeniu księgowym – co robić?

Zdarzają się w praktyce podatkowej sytuacje, w których z różnych przyczyn istnieją dwie takie same faktury VAT u sprzedawcy, nabywcy lub obu kontrahentów równocześnie. Sytuacja taka choć możliwa z praktycznego punktu widzenia, jest niedopuszczalna ze względu na rygorystyczne przepisy dotyczące podatku VAT. Zanim omówię poszczególne przypadki przypatrzmy się chwilę normą prawnym, które regulują te zagadnienia.

Jaki podatek od spadku?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 1 stanowi, iż podatkowi od spadków […], podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku […] przez osoby fizyczne. Jeśli spełnione są kryteria podmiotowe, że osoba fizyczna (czyli zwykły obywatel) nabywa spadek oraz przedmiotowe (czyli nabycie własności rzeczy […]

Odszkodowanie w sprawie karnej

Możliwe jest orzekanie w procesie karnym o szkodzie w sensie prawa cywilnego, co podyktowane jest m.in. względami ekonomiki procesowej. Obowiązujące przepisy przewidują orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem w ramach następujących instytucji: – powództwa cywilnego (art. 62 i nast. Kodeksu postępowania karnego), – zasądzenia z urzędu odszkodowania (art. 363 K.p.k.), – orzekania […]

Inne powody zmieniające umowę o pracę

Czasowe oddelegowanie Instytucja czasowego oddelegowania to instytucja, dzięki której pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, niż ta która została umówiona w umowie o pracę, bez wypowiadania warunków pracy i płacy. Jednak i w takim przypadku muszą zostać łącznie spełnione pewne przesłanki, a mianowicie: musi istnieć uzasadniona potrzeba pracodawcy (przez którą należy rozumieć potrzeby zakładu […]

Odstąpienia stron od postanowień umowy o pracę

Zgodnie z artykułem 22 & 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (artykuł znowelizowany przez autora w związku z nowelizacją Kodeksu pracy). Charakterystyczną cechą stosunku […]

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości oraz jej rozwiązania

Na temat skutków odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości oraz jej rozwiązania zarysowały się dwa przeciwstawne sobie zapatrywania. Pierwsze z nich stanowi, iż odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości oraz jej rozwiązanie powoduje wystąpienie skutku rzeczowego tj. przeniesienie z powrotem na sprzedawcę prawa własności nieruchomości. Według drugiego zapatrywania, mamy do czynienia jedynie z powstaniem zobowiązania do przeniesienia […]

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Znajomość zagadnień wyłaniających się na tle praktycznego stosowania umów sprzedaży nieruchomości jest niezbędna dla profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości czy też gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też niniejszy artykuł adresowany jest zarówno do osób związanych z rynkiem nieruchomości, jak również do pracowników wydziałów gospodarki nieruchomościami urzędów administracji rządowej i samorządowej. Celem […]

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary zawiera przepisy regulujące kwestie materialnoprawne, a także proceduralne, określające zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W zakresie nie uregulowanym przez ustawę zastosowanie znajdą, na podstawie art. 22, przepisy kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem tych, które dotyczą oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, […]