Przede wszystkim należy nadmienić iż nie ma znaczenia kto nabył dany przedmiot- czy jeden z małżonków czy wspólnie – ważne w tym względzie są reguły ogólne, które rozróżniają przynależność na podstawie innych kryteriów. Generalną zasadą jest iż wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez któregokolwiek z małżonków wchodzą do majątku wspólnego– to że dany przedmiot będzie w majątku odrębnym któregoś z małżonków jest wyjątkiem od tej zasady- o nich niżej. 

Przykład: Telewizor zakupiony tylko przez męża z pieniędzy uzyskanych z wynagrodzenia za pracę będzie wspólny z uwagi na pochodzenie środków na jego kupno, a nie z uwagi na to ,że to on go kupił . Bez znaczenia w takim przypadku będzie wola jednego z małżonków aby dany przedmiot był bądź  to w wspólnym majątku, bądź to w odrębnym jednego z  małżonków. Nie będzie też miało znaczenia przy nabyciu przedmiotu do majątku wspólnego to , iż tylko jeden z małżonków który zawarł umowę ma kwalifikacje by być strona takiej umowy

Przykład: jeden z małżonków zakupił działkę budowlaną drugi jest cudzoziemcem ( oczywiście pozostającym w związku małżeńskim i jest dla niego wymagane zezwolenie na zakup gruntu) działka wejdzie do majątku wspólnego.

a) Wynagrodzenie za pracę – generalnie wynagrodzenie za pracę od chwili jego pobrania będzie objęte wspólnością małżeńską. Chwilą pobrania jest np. wypłata w kasie, przelew na konto, odebranie wynagrodzenia przez współmałżonka lub uprawniona osobę. Wynagrodzeniem za prace są także premie, dodatki, nagroda jubileuszowa, emerytura, renta, stałe stypendium , zasiłek dla bezrobotnych.

b) Wynagrodzenie za inne usługi świadczone osobiście – także do majątku wspólnego wejdzie wynagrodzenie za inne usługi świadczone przez jednego z małżonków osobiście- np. wynagrodzenie z tytułu umowy najmu, agencyjnej, zlecenia o dzieło.

Przykład: Żona zawarła umowę o wykonanie koronkowych serwetek- dochód uzyskany z ich sprzedaży wejdzie do majątku wspólnego- należy zaznaczyć , że będzie to tylko tzw. dochód czysty czyli wartość po potrąceniu nakładów na pracę- czyli np. ceny materiałów, przesyłki towaru itp.

c) Dochody z majątku wspólnego i odrębnego – takie dochody są objęte wspólnością zarówno wtedy kiedy są dochodami z majątku wspólnego jak i odrębnego. Np. dochody z umowy dożywocia, użytkowania czy z tytułu praw autorskich twórcy- Wynagrodzenie za napisaną książkę przez jednego z małżonków- to już dochód wspólny. Np. dochody z prowadzenia przez jednego z małżonków zakładu produkcyjnego czy warsztatu.

–     Dochody z kapitału czyli odsetki są wspólne chociażby sama lokata należała tylko do jednego z małżonków.

–    Środki gromadzone przez małżonków na otwartym pracowniczym funduszu emerytalnym

–     Prawa nabyte w wyniku zasiedzenia – będą należeć do majątku wspólnego jeśli termin zasiedzenia upłynął w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie jest ważne kto zasiadywał daną rzecz.

Przykład: mąż przez 28 lat przed małżeństwem zasiadywał nieruchomość, jednak termin 30 lat upłynął już gdy był w związku małżeńskim- taka nieruchomość nabyta w drodze zasiedzenia wejdzie do majątku wspólnego.

–     Do wspólności wejdą także przedmioty nabyte w drodze spadku przez jednego z małżonków ale tylko wtedy gdy spadkodawca tak postanowi. Musi być takie postanowienie wyraźnie zawarte w testamencie.

Przykład: Paweł sporządził testament w którym zapisał dom wraz z działka swojemu synowi i zastrzegł by ten dom został włączony do majątku wspólnego jego syna i żony. Gdyby napisał, że chce by dom wraz z działką otrzymał syn i jego żona- to sytuacja jest inna – wtedy połowa domu wejdzie do majątku odrębnego syna a połowa do majątku odrębnego jego żony.

d) Spółdzielcze prawo do mieszkania – jest szczególnie uregulowana ze względu na ważność mieszkania dla potrzeb każdej rodziny. Takie spółdzielcze prawo do mieszkania generalnie zawsze będzie objęte wspólnością, jeżeli przydział nastąpił w czasie trwania małżeństwa. Nie stoi temu na przeszkodzie, iż tylko jeden z małżonków jest członkiem spółdzielni. Jednak uzyskanie prawa do takiego mieszkania musi nastąpić tylko w drodze przydziału ( oraz takie mieszkanie musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny) – mieszkanie zakupione na „wolnym rynku” za pieniądze pochodzące z majątku odrębnego generalnie będzie należeć także do majątku odrębnego.

e) Przedmioty domowe – tzw. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego należą do wspólnego majątku bez względu na to czy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis czy darowiznę czy też zakupione. Także jeżeli zostały nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Są to rzeczy stanowiące wyposażenie mieszkania standardowej rodziny. Np. meble, naczynia, pralki, odkurzacze itp. Nie będą już nimi antyki czy cenne obrazy, mimo iż mogą być używane w domostwie.

5/5 - (1 vote)
Napisz komentarz