Prawo karne

Możliwe jest orzekanie w procesie karnym o szkodzie w sensie prawa cywilnego, co podyktowane jest m.in. względami ekonomiki procesowej. Obowiązujące przepisy przewidują orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem w ramach następujących instytucji: – powództwa cywilnego (art. 62 i nast. Kodeksu postępowania karnego), – zasądzenia z urzędu odszkodowania (art. 363 K.p.k.), – orzekania […]

Czytaj dalej  

Ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary zawiera przepisy regulujące kwestie materialnoprawne, a także proceduralne, określające zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. W zakresie nie uregulowanym przez ustawę zastosowanie znajdą, na podstawie art. 22, przepisy kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem tych, które dotyczą oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego, […]

Czytaj dalej  

Uprawnienia straży miejskiej Strażnik wykonując zadania ma prawo do: 1) udzielania pouczeń,2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w […]

Czytaj dalej