Prawo rodzinne

W kontekście dynamicznych przemian życiowych, rozwód rodziców często inicjuje zmiany w strukturze wsparcia finansowego dla dziecka. Przeważnie, dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, a obowiązek alimentacyjny spoczywa na drugim, zgodnie z postanowieniami sądu. Niemniej jednak, sytuacje życiowe bywają złożone, a zdarza się, że rodzic odpowiedzialny za alimenty unika tej odpowiedzialności z różnorodnych przyczyn – od […]

Czytaj dalej  

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczenia materialnej pomocy osobom, które nie są w stanie zdobyć samodzielnie niezbędnych środków utrzymania. Funkcja alimentacji wyraża się w zabezpieczeniu egzystencji osób uprawnionych, a jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, która nie jest jeszcze w stanie utrzymać się własnymi siłami, w zabezpieczeniu także środków ich wychowania. Instytucja alimentacji stoi na straży […]

Czytaj dalej  

Majątek odrębny stanowią tylko te przedmioty które są wyszczególnione w ustawie. Generalnie zakłada się , iż jeśli cos nie jest objęte majątkiem odrębnym należy do wspólnego. Jest to podyktowane m.in. tym aby przy ustawowej wspólności majątkowej ograniczyć krąg przedmiotów które należałyby do majątku odrębnego. I tak do majątku odrębnego każdego z małżonków należą: a) Przedmioty […]

Czytaj dalej  

Przede wszystkim należy nadmienić iż nie ma znaczenia kto nabył dany przedmiot- czy jeden z małżonków czy wspólnie – ważne w tym względzie są reguły ogólne, które rozróżniają przynależność na podstawie innych kryteriów. Generalną zasadą jest iż wszystkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez któregokolwiek z małżonków wchodzą do majątku wspólnego– to że dany przedmiot […]

Czytaj dalej  

Problematyka przynależności przedmiotów wchodzących w skład majątku małżonków ma bardzo doniosłe znaczenie przede wszystkim w razie odpowiedzialności za długi czy chociaż podziału majątku wspólnego. Rozróżniane są różne ustroje małżeńskie, jednak zasadniczo w przeważającej części dominujący w naszych realiach jest tzw. ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej. Generalnie ustrój taki powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa – jeżeli małżonkowie […]

Czytaj dalej  

“Fundusz alimentacyjny został stworzony w celu wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji”. Przytoczyłem preambułę ustawy o funduszu alimentacyjnym z dnia 18 lipca 1974 r. Na mocy tej ustawy utworzono fundusz alimentacyjny , którego dysponentem ( […]

Czytaj dalej  

Roszczenie alimentacyjne – roszczenia z tytułu obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także o wszelkie roszczenia dotyczące obowiązku dostarczania środków utrzymania i wychowania bez względu na podstawę prawną i tytuł, z jakiego wynikają. Należy więc również zwrócić uwagę na następujące przepisy: art. 60, 130, 131, 140, 144 k.r.o. oraz art. […]

Czytaj dalej