Prawo pracy

Czasowe oddelegowanie Instytucja czasowego oddelegowania to instytucja, dzięki której pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, niż ta która została umówiona w umowie o pracę, bez wypowiadania warunków pracy i płacy. Jednak i w takim przypadku muszą zostać łącznie spełnione pewne przesłanki, a mianowicie: musi istnieć uzasadniona potrzeba pracodawcy (przez którą należy rozumieć potrzeby zakładu […]

Czytaj dalej  

Zgodnie z artykułem 22 & 1 Kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (artykuł znowelizowany przez autora w związku z nowelizacją Kodeksu pracy). Charakterystyczną cechą stosunku […]

Czytaj dalej  

Z chwilą ustania stosunku pracy pracodawca ma względem pracownika liczne obowiązki. 1. Udzielenie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy Wraz z chwilą rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia pracownik nabywa prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy. Wymiar tego zwolnienia zależy od długości okresu wypowiedzenia i wynosi odpowiednio: – 2 dni robocze w okresie wypowiedzenia nie przekraczającym 1 […]

Czytaj dalej  

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:– nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz innej pracy zarobkowej,– nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło,– jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w wymiarze, na jaki pozwala […]

Czytaj dalej  

Sąd wydając wyrok orzeka o roszczeniach, które wynikają z faktów przytoczonych przez pracownika także wówczas, gdy roszczenie nie było objęte żądaniem pracownika lub gdy było zgłoszone w rozmiarze mniejszym niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania.  Sąd wydając wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie może oddalić powództwa tylko na tej podstawie, że powód nie udowodnił […]

Czytaj dalej  

Spory ze stosunku pracy, a zwłaszcza spory o roszczenia pracownicze, charakteryzują się znaczną specyfiką odmienną od specyfiki sporów zbiorowych. Również metody ich rozwiązywania różnią się znacznie od sposobów rozwiązywania sporów zbiorowych. Indywidualne spory pracy powstają w razie różnicy stanowisk, co do treści uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku. Cechuje je faktyczna, ekonomiczna i socjalna nierówność […]

Czytaj dalej