Prawo pracy

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:– nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz innej pracy zarobkowej,– nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło,– jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w wymiarze, na jaki pozwala […]

Continue Reading  

Sąd wydając wyrok orzeka o roszczeniach, które wynikają z faktów przytoczonych przez pracownika także wówczas, gdy roszczenie nie było objęte żądaniem pracownika lub gdy było zgłoszone w rozmiarze mniejszym niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania.  Sąd wydając wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie może oddalić powództwa tylko na tej podstawie, że powód nie udowodnił […]

Continue Reading  

Spory ze stosunku pracy, a zwłaszcza spory o roszczenia pracownicze, charakteryzują się znaczną specyfiką odmienną od specyfiki sporów zbiorowych. Również metody ich rozwiązywania różnią się znacznie od sposobów rozwiązywania sporów zbiorowych. Indywidualne spory pracy powstają w razie różnicy stanowisk, co do treści uprawnień i obowiązków wynikających ze stosunku. Cechuje je faktyczna, ekonomiczna i socjalna nierówność […]

Continue Reading