Uprawnienia straży miejskiej


Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

1) udzielania pouczeń,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń, oskarżania przed kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.


Obowiązki straży miejskiej


Do obowiązków strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.


Kiedy straż miejska może odholować pojazd na parking strzeżony?Zagadnienia związane z usuwaniem pojazdów i blokowaniem ich kół reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2000 r (Dz. U. Nr 5, poz. 64). Pojazdy usuwa się z miejsca postoju lub miejsca zatrzymania, przewożąc lub odholowując na parking strzeżony na koszt właściciela. Straż miejska może usunąć pojazd:
– pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu;
– kierowany przez osoby w stanie po spożyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
– którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego oraz powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Przepisy prawne nie określają kryteriów, na podstawie których można ustalić, że pojazd nie jest używany lub że jest wrakiem. Do oceny, czy dany pojazd znajduje się w takim stanie technicznym, że nie może być używany konieczne są każdorazowo szczegółowe oględziny, od wyniku których zależy ocena stanu pojazdów w każdym, indywidualnie rozpatrywanym przypadku. Sposób i zasady usuwania wraków pojazdów mechanicznych powinna określić rada gminy. Straż miejska nie może usunąć pojazdu, jeżeli istnieje możliwość zabezpieczenia pojazdu w inny sposób, np.: poprzez niezwłoczne przekazanie innej osobie pełnoletniej wskazanej przez kierującego, za zgodą tej osoby lub jeżeli przed przewiezieniem lub odholowaniem pojazdu i umieszczeniem go na parkingu strzeżonym przybyła osoba uprawniona do korzystania z niego i wskazała dokumenty uprawniające do kierowania i używania pojazdu. Podmioty, które wydały dyspozycję usunięcia lub przemieszczenia pojazdu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia komendy powiatowej Policji właściwej ze względu na miejsce, z którego usunięto lub przemieszczono pojazd, o dokonanych czynnościach, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd, lub miejsca, na które został on przemieszczony. Komendant Powiatowy Policji umieszcza informację o parkingu lub miejscu, na którym umieszczono lub przemieszczono pojazd.


Czy funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 roku w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz.U. Nr 124, poz.794) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 roku (Dz.U. Nr 90, poz.995) w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, funkcjonariusze straży gminnych mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowego do wysokości 100 zł albo mandatu karnego kredytowanego. Funkcjonariuszy straży gminnych nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2000 roku w sprawie określenia wykroczeń, za które policjanci są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (taryfikator)

Leave A Comment